[FEMINISMOS] Obradoiro Teatro dx oprimido 14-15 e 28-29 de Marzo en Compostela

Boas Compañeiras!!!

Antes de nada descúlpome se algunhna non quería ter recibido esta info, máis si estades neste correo é porque pensei que vos podería interesar ou que tamén poderíades difundir!!!

Oxalá poidamos vernos neste espazo ou en calquera outro sempre e cando sexa para compartir!!!

Unha aperta forte e moita forza nas loitas nas que andedes!! 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "feminismos.acampadaobradoiro" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to feminismosacampadaobradoiro+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

0 Response to "[FEMINISMOS] Obradoiro Teatro dx oprimido 14-15 e 28-29 de Marzo en Compostela"

Postar um comentário